Vedtægter

Foreningen Håndværkernes Hus, Hjørring. Tinpottegyde 6, 9800 Hjørring

 VEDTÆGTER for 

”Foreningen Håndværkernes Hus, Hjørring”

Vedtaget på generalforsamling den 24.3.2016

samt ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2016

 §1

Foreningens navn, hjemsted:

Foreningen Håndværkernes Hus har hjemstedsadresse er:

Tinpottegyde 6, 9800 Hjørring.

§2

Formål:

Institutionens formål er at bevare og udbrede kendskabet til gamle håndværkstraditioner, der etableres gennem arbejdende værksteder og hvortil der mod betaling gives offentlig adgang. Håndværkernes Hus driver folkeoplysende kursusvirksomhed.
Foreningen er medlem af landsforbundet Fora – netværk for oplysning.

§3

Medlemsforhold

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål, er medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmeste følgende generalforsamling.

Medlemmer af foreningen Håndværkernes Hus, arbejder på frivilligt grundlag, og har således ikke krav på aflønning fra Foreningen Håndværkernes Hus

§4

Det økonomiske grundlag for Håndværkernes Hus

Det økonomiske grundlag for Håndværkernes Hus er den af medlemmerne frivillige arbejdskraft samt alt i Håndværkernes Hus værende inventar, der indkommer ved gaver og lån.

Endvidere al entréindtægt, medlemskontingent samt resultat fra markeder og rundvisninger, lokaleudlejning, stadepladsudlejning, div. tilskud og samt aftalte sponsorater.

Foreningen kan søge om tilskud til folkeoplysende aktiviteter og kurser gennem Folkeoplysningsloven.”

§5

Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang. Der afholdes generalforsamling hvert år inden den 1. april. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved personligt brev eller mail til medlemmerne.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 Valg af dirigent

  1. Formandsberetning
  2. Fremlæggelse af regnskab af kasserer
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Fastsættelse af årskontingent
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være tilsendt formanden senest 1 måned før generalforsamling, ledsaget af skriftlig motivering.

§6

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af Foreningen Håndværkernes Hus medlemmer skriftligt begærer det til bestyrelsen, med angivelse af den dagsorden, der ønskes behandlet.

Indkaldelse sker efter samme regler, som ved ordinær generalforsamling.

§7

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 vælges på skift for 2 år ad gangen på general-forsamlingen. Der er således 2 på valg hvert år. Brugerne udpeger årligt 3 personer. Alle kan blive genvalgt eller genudpeget.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en revisor, valget gælder for et år.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

Bestyrelses fastsætter selv sin forretningsorden.     Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og af referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8

Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.


§9

Tegningsret

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Der påhviler ikke foreningen medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§10

Vedtægtsændringer/ophør

ændringer af nærværende vedtægter samt opløsning af foreningen kræves, at beslutningen træffes på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for beslutningen, dog under forudsætning af, at mindst ½ af medlemmerne er mødt.

Såfremt ½ af medlemmerne ikke er mødt på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, kan forslaget vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling med almindelig stemmeflertal og uden hensynstagen til antallet af fremmødte medlemmer.

Ved eventuelt ophør vil de donerede effekter være at tilbagelevere til giverne. I det omfang dette ikke kan lade sig gøre, skal effekterne på bestyrelsens foranledning overleveres til en eller flere museale institutioner.

Eventuelt overskud ved opløsning doneres til en eller flere museale institutioner med almennyttige formål, der ligger i forlængelse af foreningens formål.

Vedtaget på 2012 Generalforsamlingen den 20. marts 2013

Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamlingen den 9. april 2013

Vedtaget på generalforsamling 25. marts 2015

Dirigent

Advokat Hans Chr. Ledet
Formand John Klinkby   
Best. medlem/Kasserer Kurt Ewald Christensen
Best. medlem/Sekretær Finn Madsen           
Best.medlem Peter Lynge Christensen
Best.medlem Poul Erik Nyeng
Best. medlem Gurli Hansen
Best.medlem Kai Stecker

 

Foreningen Håndværkernes Hus


Tinpottegyde 6
9800 Hjørring

Telefon: 98 90 49 71
Mail: handvaerkerneshus@gmail.com

Åbningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 til 15.00

Find os på


Facebook  Facebook